2016-12-28

Disiplin ve Ceza İşlemleri DeğişikliğiYükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memur Disiplin Yönetmeliği, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29.04.2014 tarih E:2013/826, K:2015/1654 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bununla birlikte, 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin ve diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan 2547 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurlarının disiplin hükümleri, 09 Aralık 2016 tarihli ve 29 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlükte olduğu, ilgi yazımız ile tüm birimlerimize bildirilmişti. 09.12.2016 tarih, 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanunun 26.-34. maddeleri ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı 53. maddesine getirilen değişiklikler ve eklenen yeni maddeler, Üniversitemizde yürütülecek olan disiplin işlemlerinin uygulamasında birliktelik sağlanması önem arz ettiğinden, ilgili değişiklikler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yer almaktadır.

İlgili değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.