Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (NKUKAM) amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

      b) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

      c) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

      ç) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

      d) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

      e) Müdür: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

      f) Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

g) Danışma Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulunu,

ğ) Birim Sorumlusu: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim Sorumlularını,

h) Aday: Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarını,

ı) Çalışma Grubu: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Grubunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a)  Adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,

b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,

c)  Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır;

a)  Birim Sorumlularının liderliğinde adayların nitelik ve tercih edilebilirliklerini en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, program, kurs, seminer, konferans, iş yeri gezileri ve çeşitli organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak, onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b)  Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla; adayların kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak kişisel özelliklerini, becerilerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer bilgilendirici hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer planlamalarını desteklemek,

c)  Senato ve Rektörün onayı ile; ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazırlamak, ortak olmak,

ç)  Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,

d)  Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yönlendirici bilgiler vererek yardımcı olmak,

e)  Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

f)  Staj ve iş imkânları hakkında adayların faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak, adayların ve işverenlerin kullanımına sunmak,

g)  Adayların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel çalışmalar yürütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak,

ğ)  Adayların girişimcilik bilincini arttırmak amacıyla faaliyetler yapmak,

h) Adayları ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek mesleki işbirliğini artırarak, istihdam yaratmaya yönelik staj imkânlarını geliştirmek, çeşitli sektörlerdeki yöneticilerden adaylara bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

ı)  Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

i)  Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,

j)  Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek,

k) Adaylara iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler hazırlamak, sunmaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

            a) Müdür,

  b) Müdür Yardımcısı,

  c) Yönetim Kurulu,

  ç) Danışma Kurulu,

  d) Birim Sorumlusu,

  e) Çalışma Grubu.

 

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır. 

 

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b)  Merkezin idari işlerini yönetmek,

c)  Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kariyer programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç)  Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlamak,

d)  Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e)  Merkezin idari işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

f)  Birim Sorumluları ve Çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g)  Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

ğ)  Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve toplantıda alınan kararları uygulamak,

h)  Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamaktır.

 

 

  Merkez Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

 

             Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve bir Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü’nün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Merkez Müdürünün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy birliği ile veya oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan grupları ve komisyonları kurmak,

d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,

e) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

f) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

 

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve bir Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip ya da merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek üniversite öğretim elemanları arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

 

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

Birim Sorumluları

MADDE 15 – (1) Birim Sorumluları; Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden ve öğretim elemanlarından oluşur. Görevlendirmeyi yapan okul yönetimi Birim Sorumlularına ait unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir.  Birim Sorumluluğu görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeni Birim Sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim Sorumluları, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Birim Sorumlularını toplantıya çağırabilir.

 

Birim Sorumlularının görevleri

MADDE 16 – (1) Birim Sorumlularının görevleri şunlardır;

a)  Çalışma Gruplarını, olağan olarak en geç 6 ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak,

b) Çalışma Grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak,

c) Çalışma Gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek,

ç) Merkez etkinliklerini görevli olduğu fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamaktır.

 

 

 

Çalışma Grubu

MADDE 17 – (1) Birim Sorumlusu, Birim sorumlusunun bağlı olduğu okul yönetimi tarafından seçilen iki öğretim elemanı ve iki öğrenciden (öğrencilerden birisi birimin öğrenci temsilcisinden, ikincisi de gönüllü öğrenciler veya mezunlar arasından okul yönetimi tarafından seçilir.) oluşan beş kişilik Çalışma Grubu oluşturur. Birimler ihtiyaç duydukları durumlarda alt Çalışma Grupları oluşturabilir. Birimlerde oluşturulan Çalışma Gruplarının çalışmalarını Birim Sorumlusu koordine eder.  Merkez Müdürü de gerekli gördüğü hallerde merkez bünyesinde Merkez Müdür Yardımcısı başkanlığında en az dört kişiden oluşan (Üniversite öğrenci temsilcisinin de içinde bulunacağı)  çalışma Grubu oluşturabilir.

 

            Çalışma Gruplarının görevleri

  MADDE 18 (1) Çalışma Grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında Birim Sorumlusunun başkanlığı ve bilgisi doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

 

(2) Çalışma Grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç, kapsam ve ilkeleri doğrultusunda yılda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor hazırlar ve Birim Sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunar.

 

Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Endüstriden birimlere gelen Merkezi ilgilendiren bilgiler,

b) Uygulanan ders programı değişiklikleri ile ilgili bilgiler,

c) Program dışı eğitim-öğretim faaliyetleri,

ç) Öğrencilerin sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri,

d) Öğrencilerin nicel ve nitel özellikleri ile ilgili bilgiler,

e)  Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar.

 

          (3) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmetlerde temel dayanağı oluşturur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Harcama Yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

 

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 Sayılı Kanunun 13’ncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Yönetmelikte bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.